Infokiri: 3. maist saavad kooli 1. –4., 9. ja 12. klass ning kutsekeskhariduse lõpetajad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad.

Kirjast leiate juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks kontaktõppel, uuendatud juhised lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks ning infot lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele jagatavate kiirtestide kohta.

Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee. Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona. Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias või -hoius käimine.
Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.
Uuendatud lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis 

(28.04) Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4., 9. ja 12. klassi ning kutsekeskhariduse viimase kursuse õppijad.Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.
Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks üldhariduskoolides (28.04)

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe.

Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
– Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
– Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
– Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele. Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele. 

Kiirtestid koolides
Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad järgmisel nädalal koostöös kohalike omavalitsustega kõikidesse lasteaedadesse ning üldhariduskoolidesse ja kutseõppeasutustesse kiirtestide toimetamise. Kiirtestid on täiendav vahend ohutuse tagamiseks, mida soovitame kasutada eelkõige vaktsineerimata personali juhtumipõhiseks testimiseks. Täpsema info edastame peagi. 

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium