Häädemeeste koolis rakendatakse alates 2022. aastast KiVa programmi!


KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud
koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba
rohkem kui 20 riigis üle maailma. 


Programm:
* aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
* sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
* on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;
* haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
* ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.


KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud.
Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.


Selleks:
* viime 2023-2024 õppeaastal I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid
kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme
väärtuskasvatusega laiemalt;
* käsitletakse 7.-9.klassis teemasid klassijuhataja tundide raames;
* uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-
tiimiga
;
* levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste
vahendusel;
* peavad vahetundides korda korrapidajaõpetajad, kes kannavad Kiva sümboolikat – kollaseid KiVa-
veste, märke või rätikuid
;
* kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa
lapsevanemate miniõpikut – https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )


Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!


Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
eeva.noni@haademeeste.edu.ee
ave.varik@haademeeste.edu.ee
ylle.iir@haademeeste.edu.ee


KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool