Häädemeeste Keskkooli kodukord

 

Häädemeeste Keskkooli (edaspidi kool) kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel, kooli tegevuse raamid ja põhieesmärgid on kooli põhimääruses, kooli arengukavas, kooli õppekavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.

Häädemeeste Keskkooli igapäevases tegevuses lähtutakse kooli põhiväärtustest:   

Häädemeeste koolis on oluline iga lapse individuaalne ja mitmekülgne ARENG, millele aitavad kaasa kompetentsed ja professionaalsed õpetajad.

Oleme rahuliku õpikeskkonnaga TURVALINE kogukonna kool, kus tehakse KOOSTÖÖD ning kus valitseb HOOLIVUS, vastastikune austus ja positiivne eluhoiak.

Igaühel on VASTUTUS oma õppimise, käitumise ja tegude, oma kooli ja kodukoha ning ümbritseva looduse hoidmise ja väärtustamise eest.    

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

1.2 Koolis austavad õpetajad jt kooli töötajad ning õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

1.3 Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitstuse.

1.4 Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

1.5 Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ning tunniplaanile ja üldtööplaanile, mille alusel koostatakse täpsustatud kalenderplaan.

1.6 Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli kodulehel http://www.haademeeste.edu.ee/, Stuudiumis ja infostendidel.

1.7 Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. Õpilase ja kooli töötaja suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

1.8  Kooli üleminekul distantsõppele lähtutakse „Õppetöö korralduse põhimõtetest Häädemeeste Keskkoolis distantsõppe ajal.” (lisa 4).  Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib korraldada e-õppena. Lisaks sätestavad riiklikud õppekavad võimaluse korraldada õpet virtuaalses õppekeskkonnas.

 1. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale koolipäeva kavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

2.2 Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda:

2.2.1 klassijuhataja, õpetaja, sotsiaalpedagoogi poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;

2.2.2 direktori või õppealajuhataja poole koolikorralduslikes küsimustes;

2.2.3 huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;

2.2.4 sekretäri poole tõendite saamiseks, avalduste esitamiseks, Stuudiumiga seotud küsimustes;

2.2.5 raamatukogutöötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku kirjandusega seotud küsimustes;

2.2.6 klassijuhataja ja aineõpetaja poole kooli varaga seotud küsimustes.

2.3 Õpilasel on õigus

2.3.1 osaleda kooli huvialaringides, registreerides ennast vastava ringijuhi juures;

2.3.2 aineõpetaja konsultatsioonile konsultatsiooniaegadel või aineõpetajaga kokkuleppel;

2.3.3 vastata järele ja sooritada järeltöid järelevastamise ajal või kokkuleppel aineõpetajaga;

2.3.4 laenutada kooli raamatukogust kirjandust;

2.3.5 valida õpilasesindust ning õpilasesinduse kaudu olla kaasatud õppenõukogu tegevusse;

2.3.6 osaleda koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesindusse kuuluvate õpilaste kaudu;

2.3.7 saada õpilaspilet vastavalt Häädemeeste Keskkooli õpilaspileti kasutamise korrale (Lisa 1);

2.3.8 pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral kooli juhtkonna poole;

2.3.9 saada teavet koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;

2.3.10 esitada õpilasesinduse kaudu arvamusi ja ettepanekuid koolielu korraldamiseks;

2.3.11 saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajatelt.

2.4 Õpilasel on kohustus

2.4.1 täita kooli kodukorda ning hea käitumise tavasid ja reegleid, st nõudeid õpilase käitumisele (lisa 2);

2.4.2 suhtuda heaperemehelikult ning lugupidavalt kooli- ja kaasinimeste isiklikku varasse;

2.4.3 täita kooli töötajate seaduslikke korraldusi;

2.4.4 mitte kahjustada oma tegevusega inimeste turvalisust;

2.4.5 täita põhikoolis õpilaspäevikut.

 3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS

3.1 Koolimaja on avatud kell 7.00 – 17.00.

3.2 Õppetöö algab 8.00.

3.3 Ringide töö aeg on määratud ringide töö graafikuga ning avalikustatud kooli kodulehel.

3.4 Kooli raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 07.50-14.50.

3.5 Koolipäeva korraldus koosneb õppetööst, ainetunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühistegevustest. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid  toimuvad koolis või õppekäiguna väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale, tunniplaanile ja kalenderplaanile.

3.6 Kooli päevakava, sh tunniplaani kehtestab direktor.

3.7  Kooli päevakavast teavitamine

3.7.1 Kooli päevakava on avalikustatud kooli kodulehel.

3.7.2 Kooli päevakava muudatuste kohta teavitavad õpilasi klassijuhatajad tunnis või Stuudiumi suhtluse kaudu. Lapsevanemaid teavitavad kooli päevakava ja selles toimuvate muudatuste kohta direktor, klassijuhataja, õpetajad, õppealajuhataja, sekretär või huvijuht Stuudiumi suhtluse, e-posti või kooli veebilehe kaudu.

3.8 Õppetunnid

3.8.1 Õppetund kestab 45 minutit.

3.8.2 Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

3.8.3 Õpilasel on õppetunniks kaasas kõik vajalikud õppetarbed.

3.8.4 Õppetunni ajal on keelatud kõrvaliste esemete kasutamine, mobiiltelefon ja muud elektroonilised seadmed on välja lülitatud. Nutiseadme kasutamine on lubatud vaid kokkuleppel aineõpetajatega. Koolis toimuva salvestamine on kokkuleppeta keelatud. Koolis ja koolivälistel üritustel toimub sündmuste salvestamine ainult õpetaja loal. Ürituse salvestuse publitseerimine toimub kooli poolt kooli kodulehel ning kooli poolt hallatavas sotsiaalmeedias. Klassi ürituse salvestamine ja publitseerimine väljaspool kooli hallatavat publitseerimiskeskkonda toimub klassijuhataja loal.

3.8.5 Kui õpilasel on täitmata kodused ülesanded, tuleb sellest õpetajat teavitada tunni alguses.

3.8.6 Kui 15 minutit pärast õppetunni algust ei ole õpetajat tundi saabunud, teavitavad õpilased sellest õppealajuhatajat või kooli direktorit.

3.8.7 Klassiruumist lahkudes korrastab õpilane oma laua ümbruse ja paneb tooli laua alla.

3.8.8 Tunniplaani muutustest teavitab klassijuhataja või õppealajuhataja õpilasi suuliselt või kirjalikult 1. korruse infostendil ja/või Stuudiumi kaudu.

3.9 Vahetunnid

3.9.1 Vahetunnis jälgivad õpilaste käitumist kooli üldkasutatavates ruumides korrapidajaõpetajad ja teised koolitöötajad.

3.9.2 Vahetundide pikkused on määratud kooli päevakavas.

3.9.3 Vahetundides on õpilastel mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamine keelatud .

3.10 Kooli söökla

3.10.1 Söögivahetunnid toimuvad vastavalt kooli päevakavale.

3.10.2 Õpilased söövad neile ettenähtud söögivahetunnil. Teisel ajal söömine toimub söökla töötajatega kokkuleppel.

3.10.3 Sööklasse minnakse rahulikult ja treppidel jooksmine on keelatud.

3.10.4 Õpilased järgivad sööklas lauakombeid ja ei häiri kaasõpilasi. Pärast söömist viivad õpilased oma nõud selleks ettenähtud kohta.

4. KOOLI VARA

4.1 Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest. Õpilane tagastab need aineõpetajale 3. trimestri lõpus, õppeaasta sees koolist lahkumise korral kooli raamatukokku.

4.2 Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

4.3 Gümnaasiumiõpilastel on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud tasuta kasutamiseks. Õpikuid laenutatakse aineõpetaja vahendusel. 10.-12. klassi õpilased laenutavad raamatuid ja ostavad töövihikud kooli raamatukogust isiklikult.

4.4 Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kahju õpilane või vanem kokkuleppel kooliga või hangib uue vahendi (s.h õpikud).

4.5 Koolist lahkumisel või põhikooli /gümnaasiumi lõpetamisel tagastab õpilane kõik laenutatud vahendid.

5. HINDAMISEST TEAVITAMINE

5.1 Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kooli hindamisjuhendis ning kättesaadavad kooli kodulehel.

5.2 Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad trimestri / kursuse alguses. Aineõpetajad selgitavad põhikoolis iga trimestri algul ning gümnaasiumis iga kursuse algul, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele. Stuudiumi kaudu on õpitulemused ja hindamise põhimõtted kättesaadavad õpilasele ja lapsevanemale. Trimestri / õppeaasta alguses paneb iga aineõpetaja Stuudiumisse õpitulemused ja hindamise põhimõtted.

5.3 Õpilane ja tema vanem saavad igal ajal teavet õpilase hinnete kohta Stuudiumist. Õpetaja kannab Stuudiumisse hinded üldjuhul nädala jooksul. Suuremahuliste tööde (kirjand, essee, referaat) puhul kahe nädala jooksul. Vajadusel saab täiendavat infot klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

5.4 Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub hindamisjuhendi alusel.

5.5 Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja õppeaasta algul.

5.6 Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet hinnetest Stuudiumi kasutades, saavad nad esitada koolile vastava taotluse ning vanematele antakse taotluse alusel väljavõte Stuudiumist.

6 ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

6.1 Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust või rikub korduvalt kodukorda.

6.2 Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning seetõttu ei ole võimalik teda järgmisesse klassi üle viia.

6.3 Gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui tal on ühe õppeaasta jooksul kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest „nõrgad“ või „puudulikud“.

6.4    10. -11. klassi õpilane arvatakse õppeaasta lõpul koolist välja juhul, kui talle määratud täiendav õppetöö on sooritamata.

6.5 klassi õpilane arvatakse enne õppeaasta lõppu koolist välja juhul, kui ta ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.

7 PUUDUMINE JA HILINEMINE

7.1. Lapsevanem teavitab 1. – 11. kl õpilase õppest puudumise põhjusest hiljemalt esimesel puudumise päeval Stuudiumis. Kui vanemal puudub ligipääs Stuudiumile, valib vanem talle sobiva teavitamise viisi (telefonil 44 64 641 või meiliaadressil kool@haademeeste.edu.ee).

7.1.1  12. kl õpilane teavitab õppest puudumise põhjusest hiljemalt esimesel puudumise päeval Stuudiumis.

7.2 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

7.3 Õpilasel on lubatud puududa õppetöölt üksnes mõjuvatel põhjustel:

7.3.1 õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

7.3.2  läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

7.3.3 olulised perekondlikud põhjused;

7.3.4 kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud juhul.

7.4  Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi.  Õpilase hilinemine märgitakse Stuudiumisse.  Kui õpilane hilineb rohkem kui 10 minutit, lisatakse märge, kui palju õpilane hilines.

7.5 Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja direktorile ja sööklale hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist. Vanem on kohustatud esitama eelneva põhjendatud õppetööst vabastuseavalduse (kooli kodulehel) juhul, kui õpilane puudub olulistel perekondlikel põhjustel kolm või enam päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

7.6 Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid klassijuhataja, õppealajuhataja, direktori või vanema loal.

8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

8.1 Õpilast tunnustatakse vastavalt kooli tunnustamise korrale. Tunnustamise kord on kättesaadav kooli kodulehel.

8.2 Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, Eesti Vabariigi seaduste või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu.

8.3 Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest. Enne tugi- ja mõjutusmeetme rakendamist kuulatakse ära õpilase selgitused.

8.4 Õpilase mõjutusvahendid on:

8.4.1 individuaalne suuline märkus;

8.4.2 õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiule võtmine (nt mobiiltelefon);

8.4.3 kirjalik märkus;

8.4.4 õpilase käitumise arutamine koos vanema ja klassijuhatajaga;

8.4.5 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

8.4.6 õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna juures;

8.4.7 õpilasega tema käitumise arutamine kooli õppenõukogus;

8.4.8 ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis (näiteks üritustest ja väljasõitudest);

8.4.9 käitumishinde alandamine;

8.4.10 õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;

8.4.11 selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga;

8.4.12 põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;

8.4.13 konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

8.4.14 kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

8.5 Põhjendamata puudumise korral kehtivad õpilase jaoks ühe trimestri jooksul järgmised mõjutusvahendid:

8.5.1 põhjuseta puudumine kuni 1 koolipäev – teade vanematele Stuudiumi;

8.5.2 põhjuseta puudumine kuni 5 koolipäeva – noomitus direktori käskkirjaga;

8.5.3 põhjuseta puudumine üle 5 koolipäeva – käitumishinde alandamine, õpilase ja vanemate kutsumine juhtkonna nõupidamisele, kooli õppenõukogu koosolekule, kohaliku omavalitsuse vastava ametniku teavitamine.

8.6 Mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja koolipäeva jooksul Stuudiumi kaudu lapsevanemat.

8.6.1 Vanemat teavitatakse viivitamatult meetme rakendamisest, mis on seotud keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimise ja äravõtmisega õpilase valdusest, esemete ja ainete kooli hoiule võtmisel ning kui rakendatakse pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustust koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.

8.6.2 Vanemat teavitatakse kirjalikult, kui rakendatakse ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.

8.6.3. Õppenõukogu kirjalik otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

9  ÕPILASTE TOETAMINE

9.1 Õpilasi valmistatakse ette aineolümpiaadidele, konkurssidele ja võistlustele.

9.2 Olümpiaadi maakonnavooruks valmistuval õpilasel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.

9.3 Enne eksamit on õpilasel vaba päev. Muusikakoolis õppival lapsel võimaldatakse samuti enne muusikakooli lõpueksameid vaba päev.

9.4 Õppimise ja koolieluga toimetulekuks on õpilasele koolis järgmised abistavad tugiteenused:

9.4.1 õpilasel on võimalus osaleda õpetajate konsultatsioonitundides väljaspool ainetunde;

9.4.2 õpilasele rakendatakse vajadusel individuaalset õppekava;

9.4.3  1.-4. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös vanema avalduse alusel.

9.5 Haridusliku erivajadusega õpilasele rakendatakse järgmisi tugimeetmeid: täiendav juhendamine aineõpetaja poolt, osalemine õpiabirühmas, logopeediline abi, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogi abi.

9.6 Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse õpilasega arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja põhikooli õpilase puhul lapsevanem. Arenguvestluste tingimused ja korra kehtestab kooli direktor.

9.7 Kui õpilane soovib osaleda väljaspool kooli ülikoolis kursustel ja see toimub kooli tundide ajal nt Tallinnas, Tartus vm, siis pöördub ta õppealajuhataja poole, kes leiab lahenduse ja võimalusel toetatakse õpilase osalemist ka rahaliselt (transport vms).

9.8 Õpilasel on võimalik osaleda õppetöös ka juhul, kui ta on kergelt haigestunud.

9.9 Lapsevanem saadab klassijuhatajale vastava teate eelneval tööpäeval, klassijuhataja informeerib aineõpetajaid.

9.10 Aineõpetaja otsustab, kas annab kergelt haigestunud õpilasele tunniülesanded koduseks õppimiseks või saab õpilane osaleda tunnis videosilla kaudu.

9.11 Kui õpilane osaleb distantsõppel videosilla kaudu tunnis, kehtivad tema jaoks videotunnis osalemise reeglid:

9.11.1 Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

9.11.2  Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga (kaamera puudumisel informeerib õpilane klassijuhatajat).

9.11.3  Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.

9.11.4  Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum või kasutatakse kõrvaklappe.

9.11.5  Videotunnis on õpilasel viisakas ja korrektne riietus.

9.11.6   Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

9.11.7  Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

9.11.8  Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

9.11.9  Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine vms).

9.11.10  Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

9.11.11  Videotunni salvestamine on keelatud!

9.11.12  Õpetajal on õigus veenduda, et videotundi jälgivad vaid ettenähtud lapsed, sh seda ei või ilma kokkuleppeta jälgida ka lapsevanemad.

10  VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS

10.1 Kooli juhtkond loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.

10.2 Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita, koolis ei kasutata jälgimisseadmestikku ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist ei piirata. Kooli territooriumilt väljumine on mittesoovitatav. Õpilasi ja nende vanemaid teavitatakse võimalikest ohtudest ja nende tagajärgedest, kui õpilane väljub koolipäeva jooksul kooli territooriumilt.

10.3. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
10.3.1 relv relvaseaduse tähenduses;

10.3.2 lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
10.3.3 aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks, ka energiajoogid;
10.3.4 aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
10.3.5 muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

10.4. Kui koolil tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid. 

10.5 Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kooli hoiule võtmine:

10.5.1  Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra eseme kahjustamise.

10.5.2 Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis takistab või häirib õpitulemuste omandamist või õppeprotsessi.

10.5.3 Kooli töötaja koostab seadusega mittekeelatud eseme või aine hoiule võtmisel protokolli (lisa 3)

10.5.4 Kooli töötaja teavitab kooli direktorit hoiule võetud esemest või ainest. Direktor või õpilase klassijuhataja võtavad ühendust õpilase vanemaga, teavitavad hoiule võetud esemest ja lepitakse kokku, kuidas eseme või ainega edasi toimetatakse.

10.6 Õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine:

10.6.1 õpilane pöördub klassijuhataja, õpetaja või mõne teise koolitöötaja poole;

10.6.2 kooli töötaja teavitab vajadusel juhtkonna esindajat, kelle pädevuses on viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse, juhtumi lahendamise või juhtumi lahendamise edasiandmise väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

10.6.3 Ohustava olukorra korral reageeritakse kooli töötajate poolt vastavalt ohu tõsidusele. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit või tema volitatud isikut, kelle pädevuses on esemete ja ainete hoiule võtmine või õpilase valduses olevate keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest.

10.6.4 Vägivalla (kakluse vms) nägijal on kohustus sekkuda. Vajadusel võib sekkuda ka füüsiliselt, kuid seejuures tuleb arvestada, et füüsiline sekkumine, mille eesmärgiks on karistamine või valu tekitamine, on vägivald. Kui sekkumine on ohtlik, tuleb teha kõik võimalik kahju vähendamiseks ning kutsuda appi teine täiskasvanu või helistada politseisse. Tegevusetus abivajavat last nähes või lapse abita jätmine on samuti vägivald. Teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

10.6.5 Kaasõpilaste ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade lõhkumise, koolis joobes oleku, suitsetamise jms käitumise korral) on koolitöötajal kohustus õpilane korrale kutsuda. Vajadusel tehakse kindlaks tunnistajad. Teavitatakse vanemaid, õpilasega viiakse läbi pedagoogiline vestlus. Vajadusel teavitatakse politseid.

10.6.6 Varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekkimise, kiusamise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral menetlemise pädevus.

10.7 Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.

10.8 Juhtumi lahendamisel lähtutakse võrgustikutöö põhimõtetest.

10.9 Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

10.10 Õpilane saab jätta oma vastutusel jalgratta, motorolleri või auto koolimaja ees olevasse parklasse.

10.11 Kui lapsevanem toob lapse kooli autoga, siis turvalisuse huvides ei sõida üldjuhul lapsevanem autoga koolimaja ukse ette, vaid lubab lapsel autost väljuda kas Kooli tänaval või Pärnu maanteel kergliiklustee ääres.

11 ÕPILASTE ARVUTIKASUTUS

11.1 Õpilased kasutavad arvutiklassis ja klassides ainult õpilastele mõeldud arvuteid.

11.2 Mittetöökorras olevast arvutist või sellega seotud seadmest teatab õpilane kohe õpetajale või arvutikasutust lubanud kooli töötajale.

11.3 Kõik kooli arvutid on ainult õppetööga seotud ülesannete täitmiseks. Arvutis mängimine on lubatud ainult õppe eesmärgil ning kooskõlastatult õpetajaga.

11.4 Pärast töö lõppu logib õpilane arvutist välja ning korrastab töökoha.

11.5 Õpilased on arvutiklassis ainult koos õpetajaga, kes lahkub viimasena ja lukustab ukse.

11.6 Arvutiklassi võib kasutada ainult õpetaja loal ja siis, kui klassis ja õpilasel pole sel ajal tundi.

11.7 Õpilane hoiab klassi inventari heaperemehelikult, enne lahkumist sulgeb programmid ja korrastab töökoha.

11.8 Õpilane küsib isikliku andmekandja (mälupulk, CD või muu) kasutamiseks luba õpetajalt.

12  GARDEROOBIKAPPIDE KASUTAMISE KORD

12.1 Õpilased jätavad oma üleriided ja välisjalanõud temale kinnistatud lukustatud garderoobikappi.

12.2 Õpilane hoolitseb ja vastutab ise kooli kaasavõetud isiklike asjade eest.

12.3 Garderoobikappi jäetud väärtuslike esemete, raha, telefoni, dokumentide jm., asjade eest vastutab kapi kasutaja.

12.4 Õpilane hoiab oma garderoobikapi puhtana.

13  HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS

13.1 Õpilased ja koolitöötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.

13.2 Õpilasetel on kohustuslikkanda kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid.

13.3 Vahetusjalanõudeks ei sobi saapad, spordijalatsid ja jalanõud, mis määrivad põrandat.

13.4 Koolis kui akadeemilises asutuses kantakse korrektset ja puhast riietust. Lubamatu on kanda kooli ruumides mütsi ning kapuutsi.

13.5 Pidulikele kogunemistele ja aktustele tuleb õpilane pidulikus riietuses.

13.6 Kehalise kasvatuse tundides kantakse sportlikku riietust vastavalt tunni läbiviimise kohale.

13.7 Dresside ja spordirõivaste kandmiseks on üksnes kehalise kasvatuse tund.

13.8 Käitumine ja pesemine duširuumis.

13.8.1 Õpilasel on kehalise kasvatuse tunni jaoks kaasas pesemisvahendid.

13.8.2 Duširuumis viibib korraga niipalju õpilasi, kui on olemas dušše, teised õpilased ootavad oma järjekorda.

14  VÄLJASÕIDUD JA HUVITEGEVUS

14.1 Kooli poolt korraldatavad üritused toimuvad vastavalt planeeritud tegevuste kavale ning ekskursioonid ja õppekäigud õpilastega viiakse läbi õppekäikude ja ekskursioonide korraldamise korra alusel.

14.2  1. -6.klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 10 õpilase kohta.

14.3  7. -12.klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 15 õpilase kohta.

14.4 Kõigi ürituste läbiviimise aeg ja koht lepitakse kokku kooli juhtkonnaga vähemalt nädal enne toimumist (vastavalt tööjaotusele), määratakse korraldajad, vastutajad, korrapidamine ja koristamine.

14.5 Õpperuumide kasutamisel tuleb kokku leppida vastava ruumi eest vastutava õpetajaga.

14.6  Kasutada võib ainult antud ürituse jaoks lubatud ruume.

14.7  Kooliruumide kasutamine erinevate ürituste korraldamiseks lõpeb hiljemalt kell 22.00. Hilisem kooliruumide kasutamine toimub kooskõlastatult direktoriga.

14.8  Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

14.9  Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Kui õpilane soovib pärast tunde kasutada koolimaja ruume või tehnilisi vahendeid, siis pöördub ta ruumi kasutava vastutava isiku poole (nt raamatukogu kasutamiseks raamatukoguhoidja poole, loodusainete klassi kasutamiseks loodusainete õpetaja poole jne)

15   ÕPILASE PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS

15.1 Häädemeeste Keskkooli õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtuskasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele.

15.2 Õpilast tunnustatakse kiituse avaldamisega või muul moel motiveerimisega, kui õpilane on teinud suurel hulgal tööd kogukonna hüvanguks.

15.3 Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võib teha klassiga, grupiga või individuaalselt, tööd võivad juhendada kõik koolitöötajad ning ka vanemad.

15.4 Kogukonna hüvanguks tehtava töö arvestatavad valdkonnad on:

15.4.1 kooli heaks tehtav töö, mis kannab kooli ruumide ja territooriumi materiaalse õpikeskkonna korrastamise ja säilimise tagamise eesmärki (nt lehtede riisumine, muru niitmine, peenarde rohimine jms aiatööd);

15.4.2 ülekooliliste sündmuste korraldamine (aktuste ja sündmuste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud ülesanded, võimla valmisseadmine jms);

15.4.3 tööd kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja ja/või juhtkonna liikmega;

15.4.4 koolivälise asutuse ja organisatsiooni juures kogukonna hüvanguks tehtav töö. Sellisel puhul teavitab õpilane klassijuhatajat tehtud tööst. Vajadusel võtab klassijuhataja kontakti koolivälise asutuse ja organisatsiooni esindajaga.

15.5 Kogukonna hüvanguks tehtava töö üle peetakse arvestust õppeaasta jooksul alates 1. juunist kuni 31. maini. Arvestust peab klassijuhataja.

15.6 Kogukonna hüvanguks tehtava töö sooritamine kajastub õpilase klassitunnistusel.

 

Häädemeeste Keskkooli kodukorra lisa 1

 Õpilaspileti kasutamise kord Häädemeeste Keskkoolis

Õpilaspilet on üldhariduskooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

 1. Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor. Õpilaspilet kinnitatakse direktori allkirja ja kooli pitseriga.
 2. Õpilaspileti plangi esiküljele kantakse alljärgnevad andmed:

kooli nimi;

õpilaspileti number;

õpilase ees- ja perekonnanimi;

õpilase isikukood;

õpilaspileti kehtivusaeg.

Õpilaspiletil on selle omaniku foto.

 1. Väljaantud õpilaspiletid registreerib kooli sekretär. Õpilaspiletite väljaandja peab arvestust õpilaspiletite väljastamise üle.

3.1. Õpilaspileti kehtivuse tähistab väljaandja vastava kuupäeva lisamisega õpilaspiletile igal õppeaastal.

3.2. Õpilaspileti pikendamise eest vastutab õpilane või tema seaduslik esindaja.

3.3. Juhul kui tagastamine on võimatu, tunnistab kooli direktor käskkirjaga õpilaspileti kehtetuks.

 1. Häädemeeste Keskkooli õpilane kohustub:

4.1. hoidma hoolikalt oma õpilaspiletit;

4.2. mitte lõhkuma / rikkuma õpilaspiletit;

4.3. kasutama seda isiklikult ja mitte andma teiste õpilaste või täiskasvanute kasutusse;

4.4. kasutama õpilaspiletit ainult selleks ettenähtud eesmärkidel;

4.5. teatama koheselt õpilaspileti kadumisest või hävimisest klassijuhatajale ning taotlema õpilaspileti duplikaati.

 1. Õpilaspileti korduv väljaandmine

5.1. Õpilasel või õpilase vanemal (seaduslikul esindajal) on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:

1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

2) õpilase andmed on muutunud.

5.2. Õpilane või õpilase vanem pöördub kooli sekretäri poole õpilaspileti asendamiseks.

5.3. Kool väljastab õpilaspileti duplikaadi tasuta 3 tööpäeva jooksul.

 

Häädemeeste Keskkooli kodukorra lisa 2

NÕUDED ÕPILASE KÄITUMISELE

Kooli üldise atmosfääri määravad kooli kultuur ja traditsioonid. Kooli kultuur ilmutab ennast klassiruumides, koridorides, sööklas, tundides, spordikeskuses ja huviringides. Kooli kultuur peegeldub kogu koolipere püüetes säilitada vastastikku lugupidavat, headele tavadele ning traditsioonidele toetuvat õppimis- ja käitumiskultuuri.

Olulisim käitumise reegel: KÄITU TEISTEGA NII NAGU TAHAD, ET SINUGA KÄITUTAKSE!

Kooli tulles

 • Koolimajja sisenemisel tervitatakse;
 • Majja sisenedes pühitakse jalanõud puhtaks, võetakse müts peast;
 • Uksest sisenemisel lastakse väljujad enne välja, seejärel alles sisenetakse ise; vanemal inimesel või raskete pakkidega inimesel lubatakse enne siseneda;
 • Välisjalanõud vahetatakse alati sisejalanõude vastu.
 • Välisjalanõud ja üleriided jäetakse oma kappi, ruumides viibitakse peakatteta;
 • Koolimajas tervitatakse õpetajaid ja teisi kooli töötajaid, samuti lapsevanemaid ja teisi külalisi;
 • Õpilane tervitab õpetajat esimesena, noorem vanemat;
 • Tervitatakse kuuldavalt selge häälega, tervitamisel tõustakse püsti kui õpetaja või kooli töötaja pöördub õpilase poole, võetakse käed taskust välja ja vaadatakse teisele inimesele otsa;
 • Õpilane kuulab kõikide oma kooli õpetajate ja töötajate sõna ning tervitab neid ka juhul, kui nad teda ei ole konkreetselt tema õpetajad;
 • Õpilased teietavad õpetajat, kooli töötajat või täiskasvanut kõnelemisel. Õpetaja ja õpilase vahelisel kokkuleppel võidakse sinatada.

Koolis olles

Tunnis:

 • Klassi sisenetakse õpetaja loal;
 • Õpilane jälgib kooli päevakava ja läheb tundi õigeaegselt;
 • Tundi minnakse õigel ajal, hilinemisel pöördutakse õpetaja poole viisakalt, vabandatakse ja õpilane istub vaikselt oma kohale. Tundi ei katkestata liigselt hilineja pärast;
 • Tundi alustab ja lõpetab õpetaja;
 • Tundi sisenejat (külalist, täiskasvanut) tervitatakse püsti tõusmisega;
 • Vastamisel ja oma arvamuse ning soovi teatavaks tegemisel tõstetakse tunnis kätt;
 • Tunnis ei tekitata konflikte ja ennetatakse probleemide tekkimist – õpilane vabandab tunni algul tegemata kodutöö või puuduvate õppevahendite pärast, ta on valmis probleemi lahendamiseks ja võtab vastu õpetaja soovitused;
 • Tunnis räägitakse ükshaaval, selge häälega;
 • Tunnis ei viibita peakattega (sh kapuutsiga);
 • Õppetunnis on keelatud süüa ja juua (v.a vältimatu vajadus) ja närida närimiskummi;
 • Viisakad inimesed ei ropenda kusagil ega kunagi;
 • WC –s käiakse reeglina vahetunni ajal.

Vahetunnis:

 • Suhtlemisel kaasõpilastega jälgitakse viisakusnõudeid, ei räägita teistega üleolevalt, ei kasutata kõrgendatud hääletooni;
 • Kaasõpilaste, õpetajate ja kooli töötajate vastu ollakse sõbralik, viisakas ja heasoovlik, teistest inimestest ei kõnelda halba ega laimata kedagi;
 • Kedagi ei lööda ega solvate;
 • Abistatakse abivajajaid ja haigeid ning ollakse nende vastu tähelepanelikud;
 • Õpilane võib sõnadega kaasõpilast korrale kutsuda ja kiusatava kaitseks välja astuda. Õpilane ei karista kaasõpilast. Mure või probleemi korral pöördub õpilane abi saamiseks õpetaja või kooli töötaja poole;
 • Rumalad sõnad, ropendamine ja taltsutamatud vihahood on lubamatud nii koolis, kodus kui ka igal pool mujal;
 • Õpilased veedavad vahetunnid koridoris, spordikeskuses või kooliaias. Õpetaja annab õpilastele loa vahetunni ajal klassis viibida;
 • Õue minnes ja sealt tulles vahetatakse jalanõud;
 • Õpilane kuuletub vahetunnis korrapidaja–õpetajale;
 • Õpilane ei torma, tõukle ega karju, on sõbralik kaaslaste vastu;
 • Jooksmine jm sportlik tegevus toimub spordikeskuses või kooliaias;
 • Kooli koridorides ja treppidel on jooksmine, tõukerattaga sõitmine, tõuklemine ja lärmamine keelatud;
 • Õpilane ei istu aknalaual. Istumiseks on koridorides diivanid ja pingid;
 • Treppidel liigutakse kõndides ja ette vaadates;
 • Maha ei loobita midagi. Kui nähakse prahti maas, viiakse see prügikasti, sõltumata sellest, kes on prahi maha visanud. Vajadusel teavitatakse koolimaja perenaist.
 • Kool on meie ühine vara, ühtegi asja koolis ei lõhuta;
 • WC –s viibitakse ainult otstarbe pärast ja järgitakse üldkehtivaid puhtuse hoidmise reegleid, pärast WC kasutamist pestakse alati käsi;
 • Vahetunni ajal õhutatakse klassiruumi.

Sööklas:

 • Pestakse käsi enne sööki;
 • Sööklasse jõudes soovitakse head isu või jätku leiba;
 • Süüakse viisakalt, vastava toidu söömisel kasutatakse nuga ja kahvlit;
 • Kui õpilane tõstab endale ise toitu, sööb ta selle kõik ära;
 • Teiste õpilaste toitu ei võeta luba küsimata ega rikuta toitu;
 • Pärast söömist tänatakse oma laua juures, aga kui nähakse kokatädisid, tänatakse ka neid;
 • Pärast söömist viiakse oma nõud selleks ettenähtud kohta.
 • Sööklast õpilased toitu kaasa ei võta.
 • Õpilasel võib sööklas kaasas olla oma toit (tervislik), kui tal on toidutalumatus, allergia vmt;
 • – 4. klassi juhataja on söögivahetunni ajal sööklas koos oma õpilastega.

Kooli üritustel:

 • Pidulikul üritusel austatakse teisi oma piduliku riietusega, mis on triigitud ja puhas, 
 • Kooli üritustel istub klass koos ja nende juures klassijuhataja.
 • Esinemise ajal istub õpilane vaikselt, ei kommenteeri esinemist ega aja juttu, ei kasuta mobiiltelefoni;
 • Esinemise lõppedes plaksutatakse viisakalt, ei hüüta ega vilistata;
 • Õpilased ja õpetajad ei käi esinemise ajal edasi – tagasi;
 • Saalist lahkutakse üldjuhul koos oma õpetajaga.

Koolist minnes   

 • Koolist lahkutakse pärast tundide (ka õpiabi, kõneravi, ringitöö jm koolis läbiviidava tegevuse) lõppu;
 • Koolist minnes öeldakse nii oma õpetajale kui ka teistele õpetajatele ja kaasõpilastele head aega;
 • Iga õpilane vastutab oma garderoobikapi korrasoleku eest.

Väljaspool kooli

 • Avalikus kohas järgib õpilane avaliku korra reegleid ja liikluseeskirju;
 • Õpilane on viisakas, vaoshoitud, räägib vaikse häälega, austab kaaskodanikke;
 • Kui õpilane näeb või satub ise hädaolukorda, pöördub ta abi saamiseks täiskasvanu poole, võimalusel abistab ka ise teisi;
 • Õpilane tervitab õpetajaid ja muud kooli personali ka väljaspool kooli territooriumi;
 • Koolist väljas (õppekäigul) kuuletuvad õpilased vastuvaidlematult õpetajale. Kui keegi ei täida käitumisreegleid, võib ta avalikult ürituselt kõrvale jätta;
 • Ekskursioonidel ja õppekäikudel ollakse tähelepanelik ning kuulatakse õpetaja antud juhiseid, ei segata teisi kuulamast;
 • Ühiskondlikus transpordis ei segata kaaskodanikke valjuhäälse kõne ega trügimisega, mobiilikasutus ei tohi segada teisi inimesi;
 • Istet pakutakse täiskasvanule, haigele või beebiga vanemale;
 • Tänaval ei lõhuta ühiskasutuses olevat vara, ei loobita prahti maha;

Õpilane esindab oma kodu ja kooli –  nii koolis kui väljaspool seda.  

 

Häädemeeste Keskkooli kodukord

Lisa 3

Protokoll

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 58 lõige 3

61) põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on käesoleva seaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;

62) selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on käesoleva seaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud;

(11) Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

 

1) protokolli koostamise aeg ja koht:  ____________________________________________

2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi: _______________________________________

3) õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati:

___________________________________________________________________________

4) hoiulevõetud esemete või ainete loetelu: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta:

___________________________________________________________________________

6) kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult:

___________________________________________________________________________

8) sündmuste käigu kirjeldus: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9) kontrollija allkiri: ________________________________

10) õpilase allkiri: __________________________________

 

Häädemeeste Keskkooli kodukord

Lisa 4

Õppetöö korralduse põhimõtted Häädemeeste Keskkoolis distantsõppe ajal

 1. TUNNIPLAAN JA STUUDIUM

1.1 Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt ja vastavalt kooli päevakavale.

1.2 Kui distantsõppel on kogu kool, on õppetundide ajakava distantsõppe ajal järgmine:

 1. tund kell 8.00
 2. tund kell 9.00
 3. tund kell 10.00
 4. tund kell 11.00
 5. tund kell 12.00
 6. tund kell 13.00
 7. tund kell 14.00

1.3 Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti

1.4 Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded Stuudiumisse hiljemalt õppepäeva hommikul kella 8ks.

1.5 Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.

1.6 Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta.

1.7 Kui kogu kool on distantsõppel, pikapäevarühma ei toimu.

1.8 Huviringide ja pikapäevarühma tegevusest distantsõppe ajal teavitab kooli direktor Stuudiumi kaudu.

 1. ÕPPETÖÖS OSALEMINE

2.1 Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.

2.2 Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge Stuudiumi, et õpetaja saaks seda arvestada.

2.3 Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

2.4 Distantsõppe puhul toimub juhendatud õpe, st õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Distantsõppe puhul on juhendatud õpe õppetunni ajal tagatud.

2.5 Kui õpilasele ei sobi distantsõpe ning tema õppetulemused võivad distantsõppe tõttu oluliselt langeda, pöördub lapsevanem klassijuhataja poole. Võimaluse korral ning vajadusel Terviseameti ja/või koolipidajaga kooskõlastatult võimaldatakse õpilasele õpe klassiruumis.

 1. HINDAMINE JA TAGASISIDE

3.1 Iga ülesande puhul on õpilasele arusaadavalt kirjas. kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks.

3.2 Kui õpetaja ootab ülesannet tagasi arvestamiseks, on see märgitud Stuudiumisse ülesande juurde. Samuti on ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).

3.3 Õpetaja annab õpilasele võimalikult palju tagasisidet õppimise kohta, s.o mis õnnestus hästi, millised olid vead ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada.

3.4 Õpetaja teavitab õpilasi hindamise põhimõtetest distantsõppe ajal.

3.5 Distantsõppe ajal on I kooliastmes ainult sõnalised hinnangud.

3.6 Alates 4. klassist võib hinnata nii numbriliselt kui ka märkega A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Mitteeristavat hindamist võib õpetaja õpilast ja vanemat teavitada, kas ülesanne on sooritatud või mitte. Nendest lähtuvalt võib õpetaja hiljem hinde kokku panna, kuid ei pea.

3.7 Kokkuvõttev hindamine distantsõppe perioodi lõpus otsustatakse hoolekogu poolt arvestades õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamust ning see sõltub distantsõppe perioodi pikkusest.

 1. ARVUTID JA TEHNOLOOGIA

4.1 Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, pöördub lapsevanem abi saamiseks klassijuhataja poole.

4.2 Haridustehnoloogi poolt laenutatakse kooli poolt välja lapsevanema allkirja vastu vajalikud tehnilised vahendid ja need tagastatakse kooli distantsõppe lõppemisel.

4.3 Kui õpilasel puudub kodus vajalik internetiühendus, siis pöördub lapsevanem klassijuhataja poole. Võimalusel tuleb laps koolimajja distantsõppe perioodiks. Kui see võimalus puudub, arvestavad õpetajad olukorraga õppeülesannete andmisel ja õpitulemuste hindamisel.

4.4 Õpetajale on tagatud vajalikud tehnilised vahendid distantsõppe läbiviimiseks kooli poolt. Võimaluse korral ning vajadusel Terviseameti ja/või koolipidajaga kooskõlastatult võimaldatakse õpetajale töötamine koolimajas oma klassiruumis.

 1. HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI E-KESKKOND

5.1 Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs Google Workspace keskkonda.

5.2 Õpetajad kohtuvad õpilastega videosilla vahendusel ning toimuvad videotunnid kasutades GoogleClassroomi.

5.3 Videotunni toimumisest teavitab õpetaja sellest Stuudiumi kaudu eelnevalt õpilasi.

5.4 Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega Stuudiumi. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta puudumiseks.

5.5 Kooli Google Workspace keskkonna kasutamine on lubatud ainult koolitööga seotud tegevuste jaoks.

5.6 Õpetajal on õigus veenduda, et videotundi jälgivad vaid ettenähtud lapsed, sh seda ei või ilma kokkuleppeta jälgida ka lapsevanemad.

5.7 Videotunni ajal on põhjendatud õpetaja poolt reaalajas õpilastest videopildi jälgimine, sh õpilase tunnis osalemise kontrollimine. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab õpetajaga oma videopilti jagama.

5.8 Ilma eelneva kokkuleppeta õpetajaga ei ole videotunni salvestamine ega muude fotojäädvustuste tegemine tunni ajal lubatud.

 1. KONTAKTID JA SUHTLUS

6.1 Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid: Stuudium ja Google Workspace.

6.2 Kooli ja juhtkonna liikmete telefonidele võib helistada tööpäeva jooksul. Õpetaja võib, aga ei pea kasutama oma telefoni õpilaste ja lapsevanematega suhtluseks.

6.3 Õpilased ja õpetajad kasutavad suhtluseks ainult kooli meiliaadressi: perenimi@haademeeste.edu.ee

6.4 Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata. Vajadusel pöördub laps/lapsevanem sotsiaalpedagoogi poole.

6.5 Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska, annab ta sellest õpetajale kindlasti teada ja õpetaja saab videosilla kaudu juhendada.

 1. VIDEOTUNNIS OSALEMISE REEGLID ÕPILASELE

7.1 Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

7.2 Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

7.3 Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga (kaamera puudumisel informeerib õpilane klassijuhatajat).

7.4 Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.

7.5 Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum või kasutatakse kõrvaklappe.

7.6 Videotunnis on õpilasel viisakas ja korrektne riietus.

7.7 Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

7.8 Vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes öeldakse “Head aega!”.

7.9 Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

7.10 Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

7.11 Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine vms).

7.12 Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

7.13 Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

7.14 Videotunni salvestamine on keelatud!

 1. TOITLUSTAMINE

8.1 Õpilaste toitlustamist distantsõppe ajal ei toimu.

8.2 Kui distantsõppeperiood on pikem kui kaks nädalat, võib kool kooskõlastatult koolipidajaga jagada õpilastele toidupakke.

 1. MUUD MEETMED

Kui distantsõppele minnakse üle Terviseameti korraldusel ja kooskõlastatult koolipidajaga viiruse leviku tõkestamiseks, rakendatakse ainult neid täiendavaid füüsilisi või muid meetmeid, mis on ette nähtud Terviseameti poolt.