Haridus- ja Teadusministeerium on kutsunud ellu projekti Huvitav Kool, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele. Algatuse üheks käivitajaks oli endise haridusministri Jaak Aaviksoo artikkel Õpetajate Lehes, kus ta küsis: “Kas Eesti kool on huvitav?” Vastus oli, et mitte piisavalt, sest õppimisest tüdinetakse kergesti. Algatuse sihiks on seda muuta ning levitada sõnumit, et kool saab ja peab olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane ja õige ning kool peab toimima loovalt.

 

SA Innovega koostöös kutsuti ellu projekt „Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse“. Häädemeeste Keskkool esitas taotluse 2016. aastal ning ka 2017. aastal.

 

  1. aastal oli projekti peamine eesmärk Häädemeeste Keskkooli arengukava koostamine selliselt, et oleks kaasatud võimalikult lai kogukond. Kooli arengukava koostamisel sai mõeldud selle peale, mis on see meie kooli omanäolisus ning miks me midagi teeme. Tunnijaotuskava sai koostatud just arengukavas kirjeldatust lähtuvalt ning seda võib nimetada projekti selgeks mõjuks. Kodukoht, selle loodus, kultuur, ettevõtted on koolis fookuses mitmel erineval moel.

 

HKK õpetajad külastasid erinevaid koole Eestis. Saadi positiivseid emotsioone ning häid mõtteid. Mitmed nendest mõtetest leidsid koha arengukavas ning koolis toimuvatel aruteludel kõlavad ikka aeg-ajalt nende koolide külastuste pinnalt head näited.

 

Üks põnevamaid ettevõtmisi oli teistmoodi koolipäev ning andis palju mõtlemisainet. Õpilaste jaoks oli positiivne, et sai õppida omas tempos ning omal initsiatiivil, päeva lõpus ei oldud väsinud nagu tavaliste koolipäevade lõpus. Teistmoodi koolituspäevad on ka sel õppeaastal kavas.

2017.– 2018. õppeaastal jätkasime sealt, kus eelmisel aastal pooleli jäi.

 

Projekti eesmärkideks olid:

 

Häädemeeste piirkonna traditsioonide ja paikkondliku eripära õppimine on lõimitud ja rakendatud kooli õppekavas:

  • turisminduse valikkursus sisaldab piirkonna turismiettevõtete tegevuse õpet ja õpilased on saanud sellest teadlikumaks;
  • loodusõpetuse ainekavad sisaldavad piirkonna looduse õpet ja õpilased on saanud sellest teadlikumaks;
  • kohaliku ajaloo ja folkloori ainekavad sisaldavad kohaliku kultuuriloo õpet ja õpilased on saanud sellest teadlikumaks;
  • ettevõtluse ainekava sisaldab teadmisi kohalikest ettevõtetest ja õpilased on saanud sellest teadlikuks.

 

Turisminduse valikkursust gümnaasiumi õpilastele viis läbi Kaire Käära, kes oli kindlalt seda meelt, et turisminduse õppimisel on oluline anda õpilastele teoreetiliste teadmiste kõrval teadmisi piirkonna eripäradest, kohalike turmismiettevõtete tegemistest ning peamistest väljakutsetest. Tänu projektile külastati õpilastega erinevaid piirkonna turismiettevõtteid. Paljud õpilased leidsid suvel endale töö kohalikes turismiettevõtetes.

 

Põhikooli loodusõpetuse ainekava eesmärgiks on, et õpilane tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest. Ka maapiirkonnas tuleb teha koolis pingutusi, et laps ei õpiks loodust tundma pelgalt õpikute kaudu. Oleme ikka teinud head koostööd RMK Kabli Külastuskeskusega, aga projekti käigus mõtlesime veel laiemalt, kuis veel paremini integreerida loodusõpetuse ainekavasse piirkonna looduse õpe. RMK Kabli Külastuskeskusega koostöös oli seda rõõm teha! Teabejuht Küllike Sisaski sõnul võiks selline koostöö ja projektid jätkuda, sest laps, kes võtab sõbraks looduse, muutub hingelt paremaks.

 

Traditsiooniliselt on kooli jaoks hea partner Häädemeeste muuseum, kus sai läbi viidud folkloori ja kodukoha ajaloo tunde ning kindlasti koostöö jätkub.

 

Maapiirkonnas elades ja toimetades on ettevõtlus olulise tähtsusega õppeaine, sest inimeste ettevõtlikkus hoiakuna tervele piirkonnale ülioluline. Ettevõtluse õppimine koostöös kohalike ettevõtetega on väga oluline. Ainult kohalikud ettevõtjad saavad õpilastele kirjeldada ettevõtluse võlusid ja valusid Häädemeeste piirkonnas. Kohtumised projekti käigus olid väga õpetlikud. Täname ettevõtjaid, kes olid valmis oma tegemisi õpilastega jagama!

 

Projekti mõju kooli ja kogukonna koostööle õppimises ja õpetamises on olnud väga suur. Kool on ju osa kogukonnast.