Programmeerimine ja Noored Koodi laager

Rõõm on näha õpilaste silmis sära ja rõõmu! Nimelt on esimest õppeaastat õpilastel võimalus õppida gümnaasiumi valikkursusena programmeerimist!Kursusel „Programmeerimine“ saavad õpilased programmeerimise algoskused. Kursusel tutvustatakse programmeerimise lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja -materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. Kursus põhineb programmeerimiskeelel Python.

17.02.2020 toimub Häädemeeste Keskkoolis Noored Koodi laager, mille korraldajateks on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi tudengid. Sel päeval saavad 8.-12. klass tutvuda programmeerimiskeele Pythoniga.

Kevadel toimub gümnaasiumi õpilastele kursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”. Programmeerimiskursus annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Kursuse lõpus valmib rühmatööna digiarendusprojekt. Kursuse edukas läbimine (sh arvestustöö edukas/suurepärane 90% sooritamine) annab võimaluse eritingimustel astuda Tartu ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse.